Ne legyetek a gonosz védtelen áldozatai

Írta: Aleksander Stramszki  
az IÉI lelkiséget követő lengyel teológus

 

Ezt mondja az Úr:

Közületek sokan olvasnak olyan írásokat, amelyek nem Tőlem, hanem az emberektől valók, és az ördög hamisítványai. Ítéletet fogok mondani azonban minden rejtett cselekedetről, a jókról és a rosszakról.

A fenti szavakat 1999-ben diktálta Jézus Krisztus Vassulának. Az Úr figyelmeztet minket, hogy legyünk éberek és imádkozzunk tisztánlátásért, nehogy megtévesszenek minket a hamis próféták hamis üzenetei.

Egy nem olyan régi esettel kezdem, amely II. János Pál pápaságának vége felé és XVI. Benedek beiktatása körül alakult ki. Az 1990-es évek vége felé az internet elterjedésével népszerűvé váltak a hívek között bizonyos szövegek, amelyeket isteni eredetűeknek tartottak – egészen pontosan John Leary üzeneteire gondolok (Szerk. megj.: a lap alján egy kivonat található a Leary féle "üzenetekből"). Ezekben sok jó dolgot lehetett felfedezni: buzdítást az imára, a szentségek vételére és lelki áldozatok felajánlására; valamint felhívást Isten szavának figyelmesebb hallgatására. Mindez azonban tele volt különböző figyelmeztetésekkel, melyek a negatív politikai és gazdasági helyzetre és az Egyház életében is jelentkező problémákra vonatkoztak. Egyszer-egyszer olyan hírek is érkeztek, melyek szerint a Vatikánban lázadás tört ki II. János Pál pápa ellen, majd következett annak bejelentése, hogy elkerülhetetlen az árulás, és hogy az egyik lázadó a pápa székét bitorolja. Ezen üzeneteket olvasva azt láthattuk, hogy a magát Jézusnak nevező szerző majdnem kizárólag a kor aktuális eseményeit kommentálja, miközben a becsapottság és félelem hangulatát kelti a bekövetkezendő események által. Mindeközben ott szerepel a megnyugtató ígéret is, miszerint Isten rendkívüli módon közbe fog lépni, és még ennél is részletesebb leírás foglalkozik azzal, hogy mit kell tenni a túlélés érdekében.

 

A megtévesztés stratégiája

Ezeket a szövegeket lelkesen osztogatták, a hozzáértők széles köréhez eljutottak, azonban sohasem vetették őket alá egyetlen felelős egyházi személy tüzetes vizsgálatának sem. Eltekintve a helyi püspök egy-két megállapításától, melyek csupán John Leary közvetlen munkatársaihoz jutottak el, senki más nem hallott semmilyen figyelmeztetésről az Egyház részéről arra vonatkozóan, hogy ezek az üzenetek károsak lennének a hívők számára. A következmények mégis súlyosak voltak. Pontosan emlékszem egy esetre, amikor egy vagy két évvel XVI. Benedek pápává választása után beszéltem egy a Leary úr üzeneteinek befolyása alatt álló emberrel, aki arról próbált meggyőzni engem, hogy XVI. Benedek pápa természetesen nem Isten akarata szerint megválasztott pápa, ezért nem kell engedelmeskedni neki. Ebből látható, hogy ezekért az úgynevezett üzenetekért felelős démon milyen  megtévesztő stratégiát alkalmaz. Azokat, akik hittek benne az üzenet látszólagos vallásossága vonzotta, de szenzációéhesek is voltak és azt is látni akarták, mit rejt a jövő. Sajnos azonban, miközben jóllakatták őket ezzel az étvágygerjesztő táplálékkal, nem vették észre az elrejtett mérget, amely gyorsan és leplezetten birtokba vette a szívüket és engedetlenné tette őket Szent Péter utódjával szemben. Vagyis elutasították katolikus hitünk egyik fontos elemét: a pápának való engedelmességet.

Ez a stratégia annyira hatásosnak tűnt, hogy újra be lehetett vetni, ezúttal nagyobb méretekben. 2010 vége felé megjelent egy weboldal, melyen egy névtelen próféta új üzenetsorozatot kezdett közölni. A névtelen próféta az „Isteni Irgalom Máriájának” hívja magát (angolul Maria Divine Mercy a továbbiakban MDM).  Már a névválasztás is problémás, és arra késztet, hogy megkérdőjelezzük a név eredetét.  Az „Isteni Irgalmasság Máriája” név szokatlanul és arrogánsan hangzik. Ráadásul megszegi a névalkotás nyelvtani szabályait, hiszen egy Istennek szentelt személy például az „Isteni Irgalmasságról nevezett Mária” nevet használná. Az általa használt forma azonban azt a benyomást kelti, hogy ez az illető Isten egyik tulajdonságát tulajdonítja önmagának. Az üzeneteket kapó személy hitelességének kérdésére később visszatérek. Most vizsgáljuk meg közelebbről az üzenetek tartalmát.

 

A hiteles üzenetek nem a szenzációhajhászás céljából tesznek említést erről az eseményről, hanem mert az üzenetek isteni eredetét fogja igazolni

Ezek a szövegek néhány olyan téma vagy gondolat köré vannak felépítve, melyeket az Istentől származó hiteles üzenetekben is megtalálunk. Nagyrészt ez magyarázza, hogy – az aktuális, hiteles prófétai üzenetek hatására – a lelki életben előrehaladott emberek körében ilyen sok követője támadt. Itt azonban ezek a témák elferdítve és annyira eltúlozva jelennek meg, hogy a végén teljesen eltérnek igazi jelentésüktől. Az egyik ilyen téma az úgynevezett Figyelmeztetés. Ezt az eseményt a Szűzanya előre jelezte a garabandáli üzenetben, és az Igaz Élet Istenben üzenetek is tesznek róla említést. A hiteles üzenetek azonban nem azért tesznek említést erről az eseményről, hogy a szenzációéhségünket táplálják, hanem azért, mert az a jövőben igazolni fogja ezeknek az üzeneteknek az isteni eredetét, ugyanakkor ezeknek az üzeneteknek a lényege a megtérésre és a szentségre való meghívás.

Az Isteni Irgalmasság Máriájának a szövegeiben azonban a Figyelmeztetés témája a legfontosabb szempontként szerepel, ezért folyamatos említés történik róla.  Ráadásul ezeknek a szövegeknek a címe is a figyelmeztetésből származik (Hivatalos magyar címe „A Nagy Figyelmeztetés,” - az angol cím The Warning Second Coming, amely magyarul körülbelül így adható vissza: A Második Eljövetelről szóló figyelmeztetés / A Figyelmeztetés és a Második Eljövetel). Ez a megközelítés nagyon különbözik attól, amivel az Igaz Élet Istenben üzenetekben találkozunk, amelynek lényege, hogy találjunk rá az igaz életre, ami csak az Istennel való egység révén lehetséges!

 

Ezeknek a leírásoknak szimbolikus értelme van

Egy másik téma, ami jelen van ezeknek a szövegeknek a címében is, az Krisztus második eljövetele. Az Igaz Élet Istenben üzenetek az „Ő (Jézus) Visszatéréséről” (1988. március 8.), „a Nagy Visszatérésről” (1988. március 13.), „a Béke és a Szeretet Nagy Visszatéréséről” (1988. március 31.) szólnak, vagy az „Ő látható áthaladásáról ezen a Földön” (1995. április 12.). Ezek a leírások azonban szimbolikus értelműek, és össze vannak kapcsolva a hit és a szeretet megújulásával az Egyházban, az Egyház Péter vezetése alatt bekövetkező egységével és a Szentlélek hatalmas, új kiáradásával, aki belső megújulást fog hozni Isten népének a szívében. Az 1988. március 13-i üzenetben a következőket olvassuk:

“… az Új Pünkösdöt Én, az Úr, ugyanazon a talajon hozom létre, mint alapításomat. Egyesítelek benneteket, Egyetlen Pásztor köré gyűlik teremtésem, és benne alapítom meg Királyságomat. Házam Békében és Szeretetben fog uralkodni. Teremtésem újjászületik, és olyan lesz, mint a gyermek, ártatlan, jóakaratú. Ez lesz a Nagy Visszatérés, az Újjászületés, a Pásztor Hívása, az Új Pünkösd, ahogyan kezdetben volt a korai kereszténység idején, amikor a kereszténység még gyermek volt, ártatlan és önzetlen.”

Ezek a hamis üzenetek viszont a „Második Eljövetelt” millenarista módon értelmezik, ami teljesen ellentétes a Katolikus Egyház tanításával – lásd a Katolikus Egyház Katekizmusának 675-677. paragrafusait. Ezek a hamis üzenetek filozófiailag és teológiailag is abszurd nézetet  képviselnek, miszerint „az Ég és a Föld anyagi eggyé olvadását” és „a Dicsőséges Élet élvezetét láthatják, mely 1000 évig vár rátok. Nem lesz betegség. Nem lesz élelmiszerhiány. Nem lesznek gondok.” (MDM 2011. augusztus 14-i üzenete) „Krisztus Visszajövetelének” vagy az „Új Égnek és Új Földnek” ilyen téves felfogásával szemben foglalt állást Vassula a Hittani Kongregációnak adott válaszában.

 

A Jelenések Könyvében szimbolikus értelemben szerepelnek

Most vizsgáljuk meg az Isteni Irgalmasság Máriájától származó üzeneteknek néhány olyan elemét, melyek hasonlóvá teszik őket John Leary üzeneteihez. A 2010. november 15-i MDM üzenetben a „Vadállat Bélyegére” és az Antikrisztusra vonatkozóan az áll, - bár nincs világosan leírva -, hogy lesz egy anyagi természetű bélyeg, melynek hatalma lesz azok felett, akik felveszik, következésképpen ezek az emberek engedelmeskedni fognak a „gonosz, hipnotikus befolyásának.”  Hasonló leírás szerepel John Leary üzeneteiben is, azzal a különbséggel, hogy az ő üzeneteiben egy bizonyos pont után ez a bélyeg egyre világosabban beazonosítva egy elektronikus chip lesz. A Jelenések Könyvében foglalt szimbolikusan értendő szavak ilyen anyagi jellegű értelmezése nagyon jellemző ismertetőjegye a hamis próféciáknak.

 

A hiteles üzenetek nyelvezete nagyrészt egyezik a Biblia nyelvezetével, annak szimbolikus és hieratikus (szent) beszédmódjával

Mária (MDM) üzeneteiben egy másik hasonlóság a kataklizmaszerű hangnem. Gyakran történik utalás az aktuális politikai és gazdasági helyzetre, és ami nagyon jellemző: ezek a szövegek társalgási, sőt olykor szakmai nyelvezetet használnak, a stílusuk silány, ami nem mondható el a hiteles üzenetekről, amelyek nyelvezete nagyrészt megegyezik a Biblia nyelvezetével, annak szimbolikus és hieratikus (szent) beszédmódjával. Az apokaliptikus hangnem a politikai szférában (nemzeti politikai vezetők meggyilkolása), a gazdasági szférában (pénzügyi összeomlás) vagy természeti katasztrófák miatt bekövetkező pusztulás gyakori megjövendölésében nyilvánul meg. Ezen jövendölések nagy száma miatt az olvasó észre sem veszi azt a tényt, hogy ezek nem váltak valóra. A 2011. május 22-i MDM üzenet például árvizet jövendölt Dél-Franciaországban 2011 nyarára, és a Földközi-tenger vízszintjének drasztikus emelkedését, ami majd sokakat megdöbbent.  Sem ezek, sem sok más jövendölés nem vált valóra.

A Második Törvénykönyvben ezt olvassuk: Ha erre te magadban gondolkodva azt feleled: „Miről tudom megismerni azt az igét, amelyet nem az Úr mondott?” Ez legyen a jeled: Amit a próféta az Úr nevében megjövendöl, és nem következik be, azt nem mondta az Úr, hanem lelke elkapatottságában maga a próféta koholta; ne félj tehát tőle! (18:21-22).

Ezen állítólagos üzenetek között egy további hasonlóság, hogy mindkettő felszólítja az embereket arra, hogy készüljenek fel a hamarosan bekövetkező rendkívüli időkre. A felkészülés nagyon fontos a közelgő idők túlélése érdekében.  Ezeknek az időknek a leírása eltérhet egymástól, de az általános hangnemük azonos. John Leary olyan sötét időről beszél, amikor Isten angyalai látható alakban – de csak a kiválasztottak számára látható alakban – menedékhelyekre vezetik a kiválasztottakat. Amikor ez az idő eljön, felkészültnek kell lenni, például az élelmiszerek felhalmozása terén. Mária (MDM) üzeneteiben menedékhelyek keresésére és saját zöldség és takarmány termesztésére szól a felhívás (2010. november 20. és 2010. november 23. MDM üzenetek). A hiteles üzenetekben nem találhatók ilyen furcsa felhívások. Az Igaz Élet Istenben üzenetben határozott figyelmeztetést kapunk az ilyen típusú hamis szövegek ellen. Az 1992. január 20-i IÉI üzenetben ezt mondja az Úr:

„Vassula, légy óvatos! Sokan állítják, hogy látnak Engem, terveket készítenek, de ők nem az enyéim. Olyan terveket szőnek, amelyeket nem Én sugalltam nekik. Ne feledd, hogy olyanok is fognak közeledni hozzád, akik nem kérnek Tőlem tanácsot. Olyan jövendölésekről áradoznak, amelyeket nem Én mondtam. Már hallottad és láttad őket. Hónapról hónapra megmondják, mi fog veletek történni. Hadd jelentkezzenek, ne félj! Be foglak takarni, gyermekem.”

 

Nagyon erős tud lenni a méreg

A hit szempontjából az ilyen üzenetek követésének legrombolóbb következménye az, hogy arra veszik rá a hívőket, hogy ne engedelmeskedjenek a pápának, hogy utasítsák el korunk Péterét. Az itt alkalmazott taktika annak a stratégiának a másolása, amelyet a démon John Leary szövegeiben alkalmaz. Ezekben a szövegekben ugyanazzal a kifejezésmóddal találkozunk, csupán az adott pápa neve változik. Aztán arról is értesülünk, hogy a pápának el kell majd menekülnie a Vatikánból egy ellene készülő árulás miatt, és hogy aki majd betölti a helyét, az nem Istentől való lesz (például a 2011. június 1-i vagy a 2011. június 7-i MDM üzenetek). John Leary követőit nem győzte meg az a tény, hogy II. János Pál természetes halált halt, tehát nem teljesedett be a prófécia, mely szerint el kellett volna menekülnie a Vatikánból. Ezért utódját, XVI. Benedeket bélyegezték meg azzal, hogy ő a hamis pápa. Ez a manipuláció még termékenyebb talajra talált az ismeretlen ír prófétanő követőinek a szívében. Tekintetbe véve XVI. Benedek péteri szolgálatának sajátságos befejeződését, a prófétanő követőit még az a nyilvánvaló érv sem győzte meg, hogy a visszavonult pápa a bíborosoktól való búcsúbeszédében feltétlen engedelmességet és szolgálatot ígért annak, akit a helyére választanak. Túl erős volt a méreg, amit a látnoknő követői lenyeltek, ami oda vezetett, hogy elutasították Ferenc pápát, korunk Péterét.

 

Az Úrtól kapott világos ismérv

Az Úr nagyon világos ismérvet adott számunkra arra vonatkozóan, hogy miként tudjuk felismerni a hamis kinyilatkoztatásokat.  Az 1988. június 3-i üzenetben ezt mondja:

„Leányom, ha olyan kinyilatkoztatásról olvasol, amelyből világosan kiderül, hogy nincs egységben Egyházammal, megtagadja Pétert, megtagadja Szent Édesanyátokat, tudd, hogy ezek nem Tőlem, az Úrtól, a ti Istenetektől származnak. Ellenfelemtől valók, aki azért jelenik meg, és ölti magára képmásomat, hogy saját terveit valósítsa meg. Terve az, hogy amennyire lehetséges, osszon meg benneteket. Tudod, hogy Én, az Úr nem akarom, hogy bárányaim szétszóródjanak, hanem azt akarom, hogy mindannyian egy nyájban egyesüljetek Péter vezetése alatt. Azt akarom, hogy mindannyian gyűljetek össze.”

A fenti szövegben Krisztus felfedi a Sátán hátsó szándékát. Ezek a hamis próféciák a hívők megosztottságához vezetnek, főleg azok körében, akik életük egy adott időpontjában Isten igaz hívását követték. Ezt tapasztalhatjuk most néhány Igaz Élet Istenben imacsoportnál is, ahol egyeseket rávettek, hogy olvassák az Isteni Irgalmasság Máriájának hamis szövegeit. Ellenségünk célja, hogy gyengítse a hiteles üzeneteket azáltal, hogy egyes követőket az abszurditás világába vezet, és eltereli a figyelmüket a jelenkori magánkinyilatkoztatások alapvető céljától, mint például: a személyes megtérés, az életszentség utáni vágyakozás, egészséges lelki táplálék nyújtása a lelkileg halottaknak, ami visszahozza őket az életbe. Más szóval, eltéríti őket attól, hogy hatékony csatornává válhassanak. Ahelyett, hogy megismernék az Urat, aki igaz életet ad nekünk, az ellenség ráveszi őket, hogy arra koncentráljanak, mi fog bekövetkezni, miközben a beteges kiváncsiság és a félelem állandó nyomása alatt élnek.

 

Hogyan ismerjük fel a hamis üzeneteket?

Mária (MDM) szövegeiben nem ez az összes tévedés, ami bizonyítja, hogy az üzenetek hamisak. Még sokkal több tévedés is van, mint például az a kérés, hogy utasítsák el az összes többi prófétát (máskülönben hogyan is lehetne feloldani a nyilvánvaló ellentmondásokat?), továbbá az üzeneteket átható kevélység (az egyikben az áll, hogy ezek a szövegek két milliárd embert fognak megtéréshez vezetni!).  De ahelyett, hogy pontról pontra elemeznénk ezeket a hamis szövegeket, inkább hallgassuk meg, mit mond az Úr a hamis üzenetekről, és hogyan kell felismernünk ezeket. A 2002. augusztus 7-i üzenetében ezt mondja:

Vassula, a Szentírás mondja: „Amikor a békeszerzők a békéért dolgoznak, olyan magot vetnek,amelyek szentségben hoznak gyümölcsöt.” Tekintéllyel és fenséggel tanítottalak, és neveltelek, hogy képes légy úgy kimondani Szavaimat, ahogy Én akarom. Szavaim békét, szeretetet és reményt adnak az emberek szívébe. Bűnbánat által juttattalak el benneteket a kiengesztelődésre.

Nem tőlem való, ha valaki kárt okoz társa szívében. Nem tőlem való, ha valaki azt állítja, hogy prófétai adománya van, de csak büntetésekről és csapásokról beszél.
Ha azonban valaki figyelmeztetéseimről, békéről és bűnbánatról prófétál és szava igaznak bizonyul, arról az emberről el kell ismerni, hogy valóban Én küldtem. Igen, aki bátorít, vigasztal, és javára van a közösségnek, arról tudd, hogy valóban Én küldtem.

Óvtalak attól, hogy valakit csupán szavai alapján fogadj el vagy higgy annak, aki azt állítja, hogy Tőlem kapja szavait, még ha csodákat művel is, és jeleket mutat fel, amilyen például a halottak feltámasztása. Figyelj azonban arra, aki nem kelt olyan vitákat, amelyek ellentmondanak a hit misztériumainak, mert az Én választottaim megkapják a Szentlélek kegyelmét, ami örömmel tölti el hallgatóikat. Szavaik felemelik a lelkeket, angyalaim és szentjeim közelébe viszik őket, mert szavaik valójában az Én Szavaim, amelyek katedrálissá alakítanak benneteket. Szavaimnak nemcsak tekintélye és ereje van, hanem lángra lobbantva lelketeket égetnek is és ugyanakkor megvilágosítják lelketeket.

Az isteni valóságokat, amelyeket választottaim fednek fel előttetek, egyedül csak a Szentírás és a Szenthagyomány szerint hirdetik, és mást nem hirdetnek.
Honnan tudjátok, hogy valóban Én szólok hozzátok? Az igaz tudás alapján, amit Tőlem kaptok. Ti, akik valóban halottak voltatok és oszlásnak indulva feküdtetek a halál völgyében, ébredésetekben meg fogjátok tudni, ki emelt fel benneteket a kegyelemmel.

Az 1999. március 3-i üzenetében pedig az alábbi szavakkal fordul hozzánk az Úr:

Mindazzal töltekezel, nemzedék, ami nem szent, és ez utálatos Szememben. Hallasz követekről, akiket Én küldök, és hálád jeléül a magasba emeled kezedet, dicséreteket mondasz Nekem azért, mert elküldtem őket hozzád mint a „Magasságbeli követeit,” hogy közöttetek legyenek. Ahelyett azonban, hogy megfontolnád Szavaimat, hagyod, hogy szenzációéhséged győzzön állhatatosságod felett. A Szentírás szerint ilyen az álmából felriasztott ember, aki még félig alszik, amikor ébresztgeted, és hiába szólsz hozzá, mert nem érti, miről beszélsz. Szíve olyan, mint a törött korsó, nem fogadja be, amit mondok, majd balgán hagyja, hogy félrevezessék. Ezért támasztott a Sátán oly sok hamis prófétát, akik majmolják Tanításomat és Isteni Tetteimet. Közületek sokan olvasnak olyan írásokat, amelyek nem Tőlem, hanem az emberektől valók, és az ördög hamisítványai. Ítéletet fogok mondani azonban minden rejtett cselekedetről, a jókról és a rosszakról.

Kezdettől fogva hirdetem: „Jöjjetek Hozzám, akik ebben a pusztaságban vándoroltok és fedezzetek fel Engem, a ti Háromságos Isteneteket!” Látjátok, hogy nem zárom be az ajtómat, felszólításaimat mégsem veszitek figyelembe, és nem tisztelitek. Nem hoztak gyümölcsöt gyakori látogatásaim, melyeket választottammal együtt tettem nálatok, hogy közvetlenül lábatok elé tegyem Megmentő Szeretethimnuszomat, megújítsalak benneteket és helyreállítsam düledező Házamat.

Így szóltam egyesekhez közületek: „Megvonom tőletek látogatásaimat, mivel úgy tűnik, közömbösen fogadjátok kérésemet, és ti magatok nem sokasítjátok meg választottam fáradozásának gyümölcsét az evangelizáció révén.” És így is tettem. Ez a megvonás egyébként a ti megerősödésetekhez szükséges.

 

Mit tudunk arról, aki az üzeneteket kapja?

Most arra a fontos kérdésre szeretnék rátérni, hogy ki is az, aki az állítólagos üzeneteket kapja. Milyennek látjuk őt, ha összehasonlítjuk az Úr hiteles küldöttjeivel? Senki sem tudja, ki az a Mária, senki sem tud semmit a lelkiségéről, az életmódjáról, stb. Valójában bárki állhat az üzenetek mögött. Mint állítólagos próféta, nem vállal részt Krisztus Keresztjéből. Az internet adta rejtett ismeretlensége miatt az ő keresztje vagy üldöztetése pusztán vaklárma. Mennyire mások azok a megtapasztalások, melyeket Krisztus Keresztjének hiteles hordozói élnek át, azok, akiket Isten az ő Egyházába és a világba küld!  Úgy tűnik, Isten az ő választottjait szándékosan teszi ki annak, hogy átszúrják és keresztrefeszítsék őket Mesterükkel együtt. Véleményem szerint ennek a kritériumnak abszolút meggyőző indoknak kell lennie az igazi próféták felismerésénél.

„Napjaitokban azok a próféták beszélhetnek akadálytalanul, akik hamisan jövendölnek, és mindenféle valótlanságot kürtölnek szét. Az Én Prófétáimat azonban megbénítják és üldözik, mert ők az Én Számból valók, nyíltan hirdetik az Igazságot, az Én Törvényemet, és arra figyelmeztetnek, hogy nemzedéked elhagyta hitét, és ha meg nem hallom bűnbánó kiáltását, a kárhozat felé halad.” (1996. április 15-i IÉI üzenet)

Milyen könnyen hozzánk tud férkőzni az ördög, akik sok éve hallgatjuk a rossz híreket és a torz médiát! Ezért könnyebben hiszünk a negatív beszámolóknak, a hamis hangnak, mint a mi Urunk és Istenünk jó és szerető Hangjának. Ő az egyetlen, aki Jó Hírt hoz nekünk! Még ha el is tévelygünk, Ő akkor sem hagy el minket. Elhozta nekünk az Ő orvosságát: a Szentlelket, az Igaz Élet Istenben üzeneteket, melyek oly fenségesen és atyai módon megismertetik velünk a Háromságos Istent és eltöltenek minket Isten Szeretetével, hogy soha többé ne legyünk a gonosz befolyásának védtelen áldozatai.

 


  *  A Szerkesztő megjegyzése: John Leary hamis próféta üzenetiből itt egy kivont olvasható

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés