A végidőkben megvalósuló próféciák 
– írta: Vassula

 

Gyorsan végigfutottam az évek során kapott sok Igaz Élet Istenben üzenetek közül azokat, amelyek arra vonatkozó próféciákat tartalmazhatnak, ami napjainkban a COVID-19 vírussal kapcsolatosan történik. Az Úr 1985 óta hív minket üzeneteiben az Ő túláradó szeretetével bűnbánatra, imádságos életre, és arra, hogy engesztelődjünk ki Vele. Egységre hívja Egyházát, és a Húsvét dátumának egyesítésére! Mindent megtett, hogy kiragadjon minket a hitehagyásunkból és az önteltségünkből. A kedvünkért koldussá vált! Az Úr megpróbálta megmutatni nekünk, hogy az életre leselkedő igazi veszély nem a halál fenyegetése, hanem az a rossz döntés, hogy az Isten nélküli életet választjuk.

 

Az Úr arra kért, hogy ismertessem meg az egész világgal üzeneteit. Mindent megtettem, ahogyan a munkatársaim is, akit az Úr állított mellém. Voltak eredmények, de nem annyi, amennyit az Úr akart a szaporodó rágalmak és üldöztetések miatt, melyek ezeket az isteni üzeneteket érték különböző forrásokból, így gátolva azok terjedését.  Mit nyertünk? Mit nyertünk azáltal, hogy gátakat állítottunk hitetlenségünkben azért, hogy az Úr hangját ne úgy halljuk, ahogyan kellene hallanunk? Ezen évek alatt az Úr fájdalomtól sújtva próbálta áttörni süketségünket és közömbösségünket, hogy Magához vezessen, és elvezessen minket az életre. Próbálta levenni a szemünkről a hályogot, melyet hitehagyásunk pora borított be. Hitetlenségünk nem vált a javunkra.

 

Most Isten megállította a világot

 

Befékezte a fizikai működésünket. Azt akarja, hogy reflektáljunk az Ő Jelenlétére, mely a legfontosabb dolog az életünkben, különösen ebben a nagyböjti időben. Vajon véletlen, hogy a járvány kitörése pont nagyböjtben történt? Istennél nincsenek véletlenek… Az Úr most meghív bennünket, hogy álljunk Elé, hogy ismerjük fel, Ő az emberiség Megváltója. A barátságát közvetlenül felajánlja nekünk, a Vele való örökké tartó bensőséges kapcsolatra hív, ami biztosan legyőzi a világjárványt az Ő egyetlen kimondott szavával, ugyanúgy, ahogyan rendre utasította a vihart, amikor a tanítványaival a Galileai-tengeren hajózott.

 

Íme néhány üzenete…

 

1988. máricus 23.

 

„(…) Teremtés! Óvakodjatok az ördögtől, mert megkétszerezi erőfeszítéseit, hogy kelepcébe csaljon benneteket, miközben úgy tesz, mintha nem létezne, hogy mesterkedhessék anélkül, hogy félnének tőle. Ó teremtés, az ördög hatalmas pusztulást készít elő számodra. Keresztemről kiáltok! Teremtés, térj vissza Hozzám! Ne engedd, hogy arra késztessen, hogy megtagadj Engem! Imádkozz, imádkozz a lelkek visszatéréséért, taníts meg minden lelket azokra az imákra, amelyeket adtam neked.* Mindnyájatokat szeretlek. (…)”

___________________________________
*Szent Bernát „Legkegyesebb Szűzanya, Mária” kezdetű imája, a Szent Mihály ima és a Bizalom kilencede a Szent Szívhez.

 

Ebben a következő üzenetben a mi Urunk rendkívül szomorúnak tűnt, mikor arra figyelmeztetett minket, hogy a Sátán egy hatalmas pusztítást készít elő. A COVID-19 egy pusztítássá vált, úgy terjed az egész bolygón, mint a pára, és emberek tömegei esnek áldozatul.

 

1988. május 4.


„(…) Vassula, az Idő közeledik, egyre jobban közeledik. Ó jöjjetek Hozzám, szeretteim! Jöjjetek Hozzám! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Jöjjetek Hozzám most, amíg van idő, amíg zöld a fű, és még nyílnak virágok a fákon. Ó jöjjetek! Nagyon szeretlek benneteket! Mindig szerettelek benneteket gonoszságotok és bűneitek ellenére is. Teremtés, miért dobjátok magatokat olyan készségesen a Sátán lába elé? Teremtés, térj vissza Hozzám, amíg a tavaszi szellő fúj, és még van idő megtérésetekre. Ó, Vassula, az idő majdnem betelt.* Aminek jönnie kell, az nagyon közel van hozzátok!

___________________________________

*Mialatt Jézus ezeket a szavakat mondta, belső látomásban egy forró, halálos mérgű, erős szelet láttam, amint végigfúj rajtunk és a természeten, mindenütt halált hagyva maga után. Minden meghalt, amit megérintett.

 

 

A látomásban olyan emberek voltak, akik megpróbáltak levegőt venni és a szelet” belélegezni, de megkönnyebbülés helyett belülről égtek. Tudjuk, hogy a COVID-19 a tüdőt támadja meg. Ez a halálos szél” azt is szimbolizálja, hogy ha meghalunk, amint egyszer Jézus mondta, a hitehagyásunk miatt halunk meg. Ez a jelenség jó és rossz emberekre egyaránt hatással lesz. Nem lesz különbség. Olvassuk el Lukács 13,1-5-öt, hogy megértsük.

A fák, amelyek ennek a szélnek az útjába kerültek, lehullatták leveleiket, és maguktól elszáradtak. Ahogyan Isten szava a Jelenések Könyvében sem csupán egyetlen eseményre vonatkozik, úgy a hitehagyásunk miatt a tüdőt sújtó büntetésről szóló isteni prófécia is megismétlődhet a jövőben.

 

Számos bibliatudós ismer olyan bibliai párhuzamokat, melyeknek van keresztény próféciai vonatkozásuk. A párhuzamok azt sugallják, hogy a bibliai eseményt vagy próféciát egy előző megnyilvánulás mintájára egy jövőbeni esemény követhet. Egy ilyen példa erre a Kivonulás Könyvében található. „Mózes erre kinyújtotta kezét az ég felé, és három napig sűrű sötétség szállt egész Egyiptomra.” (Kiv 10,22) Ez az egész vidéket beborító sötétség egy újra bekövetkező esemény Joel könyvének próféciáiban a 3,4; 2,17; 19,21 és a Jelenések könyvében a 6,12; 8,12-ben. Egy másik példa a Szentlélek leszállásának eseménye, mely megtörtént Máriával (Lk 1,35), Krisztussal (3,22), az Apostolokkal (Lk 24,49; ApCsel 2,1-4) és a Keresztelővel (Jn 3,5; ApCsel 2,38; 10,44-45; 11,15-16), és szintén felfedezhető a Szentlélek prófétikus kiáradása az egész emberiségre a Joel 2,28-29-ben, valamint Szent II. János Pál és XXIII. János pápák nyilatkozataiban, akik írtak és beszéltek az egész egyház „új pünkösdjéről”, továbbá az IÉI 1995. december 10-i üzenetében: „… előjelként annyi csodát mutatok az égen, mint azelőtt sohasem. Eljön a második Pünkösd, hogy helyreálljon földi Országom.”

Hasonlóképpen feltételezhetjük, hogy a hitehagyásunk miatt a tüdőt sújtó büntetésről szóló IÉI prófécia vonatkozhat a COVID-19-re vagy egy Tűzhurrikánra, mely végig fog söpörni az egész bolygón.

 

2016. február 13.


„Az Én békémet adom neked. Leírnád Szavaimat?”

 

Igen, Uram…

 

„Ezt a nemzedéket nehéz meghajlítani. Bűneitől elgyengülve bizalmukat a Sátánba helyezik, reményüket belé vetik. Habár Én mindenki előtt ott állok, hogy lásson Engem, csak kevesen vesznek észre. A vezetőik kegyetlenné váltak, és sok nemzetre az ő kezük általi halál vár. Mennyit sírtam már miattad, teremtés! Miattad, akiknek élete most a halál felé tart. És amikor a levegőbe feltörő lángnyelvek fogják nyaldosni az embereket, azt fogom kérdezni ettől a nemzedéktől: hol fogtok enyhülést találni? És kinél? A Sátánnál? Saját magatokban, az egótokban?

 

Eljött az idő, Igazságosságom kimutatásának ideje, mert küszübön áll ennek a hitetlen nemzedéknek megbüntetése. Szó szerint végre fogom hajtani rendelkezéseimet. Amikor mennydörgést fogtok hallani, fületekben az Én Hangom fog dörögni, a föld legvégső határán is visszhangozni fog. Akkor tudjátok, hogy a világ és mindenki, aki benne él meg fogja hallani az Igazság Hangját. A gonosz sok nemzetre halált hoz majd… minden városba belopódzik a pusztulás.

 

Hallottátok, hogy Jahve Angyala városokat és nemzeteket kerít be, és mindenkit bűnbánatra hív? Ezek azok a dolgok, amik az elkövetkező napokban meg fognak történni.

 

Ezért ti, akik beléptetek Udvaraimba és hisztek kijelentéseimben, ne rettegjetek vagy aggódjatok. De ti, akik végtelen éveken át kigúnyoltátok Szavaimat, és nyelvetekkel üldöztétek a prófétáimat, ti vigyázzatok! Mert hazugságaitokat hazugságokkal igazoltátok, míg az Én Szavaimat valójában a saját sírotokba temettétek. Igen, ti folyamatosan kiforgattátok Szavaimat. De a bűneitek szakadékot támasztottak köztetek és Köztem. Az Igazságom most nem lesz visszatartva. Bizony mondom nektek, keserűek lesznek azok a napjaitok, amikor szembesíteni foglak titeket… imádkozzatok, és ne engedjétek lecsukódni szemeiteket, nehogy elaludjatok!

Így imádkozzatok:

 

’Jahve, én Istenem, engedd, hogy eljusson Hozzád az imám!

Halld meg a Te irgalmadért és segítségedért esdeklő kiáltásunkat!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, én Istenem,

és nem bíznak abban sem, hogy hatalmadban áll megmenteni minket.

Ne oltsd ki napjaink világát,

ami nélkül egy pillanat alatt megsemmisülne a föld,

hanem Atyai Könyörületedben szánj meg minket és bocsáss meg nekünk!

Ne engedd, hogy patakokban ontsa vérünket a gonosz lélek!

Bocsásd meg bűnünket, és tartsd vissza haragodat

emlékezvén gyengeségünkre.

Tartsd vissza pusztító angyalaidat,

és adj nekünk még egy esélyt,

hogy bebizonyíthassuk, méltók vagyunk Jóságodra.

Beléd helyezem bizalmamat. Ámen.’

 

Mekkora örömmel fogadom majd ezt az imát! Ezt az imát, mely megenyhít majd Engem! Leányom, megáldom mindazokat, akik szívből imádkozzák ezt az imát. Hirdesd ki ezt a próféciát: ’A nap és az óra Rám, a ti Istenetekre tartozik.’ Ezt mondd majd azoknak, akik tudakolni fogják tőled Igazságosságom idejét és óráját! A Szeretet szeret téged.”

 

A fenti imádság nagyon illik a jelen helyzetünkhöz. Kérlek, terjeszd el az egész világon, hadd imádkozza mindenki alázatos szívvel… Ez azt mutatja, hogy Isten mennyire akar nekünk segíteni nyomorúságunkból kiemelkedni!

 

A most következő két üzenet nagyon jellemző erre a koronavírusos időszakra, amelyben élünk:

2018. május 23-án, majdnem két évvel ezelőtt, tisztán hallottam egy Hangot franciául, mely azt mondta, hogy hamarosan egy atmoszférikus robbanás fog bekövetkezni”. Majdnem egy évvel később, 2019. április 10-én Krisztus ismét felhozta ezt, és ez alkalommal leírtam az üzenet lábjegyzeteként. Krisztus beszélt egy tűzről, mely le fog jönni ránk, de hogy ez a tűz nem ember által gyújtott fizikai tűz lesz, hanem valami más, ami fölemészti az embereket. Ami ma történik a COVID-19 vírussal kapcsolatban, az csak ezen prófécia megvalósulásának a kezdete. A Hang, amit hallottam, az atmoszférikus robbanás” kifejezést használta, beleértve azt is, hogy hirtelen, de erőteljesen bekövetkezik, mintha egy bombarobbanás lenne. Krisztus a 2019. április 19-i üzenetet úgy folytatta, hogy ez nemcsak sok nemzetre lesz hatással, hanem a gazdaságra is, amire nyilvánvalóan utal ezzel a meghatározással: fölemészti, amit az ember alkotott. Íme néhány szemelvény a 2019. április 10-i üzenetből a COVID-19-re vonatkozóan.

 

„(…)A Fenevad nyomotokban van, belétek önti hazugságait, az éjszaka csendjében vadászik rátok, hogy ne tudjátok őt leleplezni. Sötét árnyként járkál az ismeretlenség homályában, és csapdákat állít, hogy beleessetek. Szája tele van ocsmánysággal és minden rosszal, amit veled tett, nemzedék, és te még most sem ismered fel gonosz szándékait… és aljasságát? Hányszor figyelmeztesselek még benneteket?

 

A megpróbáltatás napjai előtt álltok. Nem emberi kéz által meggyújtott tűz¹ fog nemzeteket elpusztítani és fölemészteni azt, amit az ember alkotott. A természet ellenetek fog fordulni, és árvizek fognak tömegeket elsodorni. El fog tűnni gúnyos mosolyotok, mely kiült arcotokra, valahányszor Szent Nevemet kiejtették előttetek. Mert fény derül mindarra, amit sötét sarkokba rejtettetek. A szomorúság fátyla van félretéve számodra, hűtlen nemzedék!

 

Akár nyugat, akár kelet felé fordulok, azt látom, hogy Házam letért az egyenes útról, mert sokan nem keresik már a Világosságot. Sokan hoznak rossz döntéseket úgy, ahogy nekik tetszik, ami megbénítja Testemet. Ők sok tekintetben kizártak Engem az életükből. Szabályaimat és tanításaimat a Házam romjai alá gyűrik, és utánuk hajítják Műveimet.

 

Romlik a tested, nemzedék, és a lelked is olyan, mint a víztelen, kiszáradt föld. A bűnbánat kiáltását szeretném hallani! Hiába lett volna Áldozatom? Atyám egyetlen teremtményének élete sem tart tovább, mint egy vadvirág élete, egyetlen fuvallatra elpusztul, de a lelke örökkévalóságig megmarad…., mindörökre. Én vagyok életetek Őre. Őrizlek, árnyékomban tartalak és védelmezlek benneteket. Életemet adtam értetek, hogy életetek legyen. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Keljetek fel hát, most! És tartsatok bűnbánatot! Ismerjétek be szörnyű bűneiteket!² Gonoszság kora, fordulj vissza bűnös útjaidról, adj jóvátételt magatartásodért és tetteidért, és Én meghallgatlak és megbocsátok neked. Ne feledd, hogy Életemet adtam érted. Menekülj a bűntől, mint a kígyó elől!

 

E végnapokban a szeleket használom hírnökeimként, kiküldöm őket a pusztába, mint nomádokat, hogy építsék fel, tegyék széppé és egyesítsék Testemet³. (…)

IC”

___________________________________

  1.  2018. május 23-án tisztán hallottam, amint egy hang franciául ezt mondta: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” – magyarul: „hamarosan egy atmoszférikus robbanás lesz…”
  2. Isten szemében minden bűn iszonyatos, még az apró bűnök is, melyeket mi jelentéktelennek tartunk. Ő ezeket is nagyon nagyoknak látja.
  3. Az Egyházat

 

Fr. Julio Gaddi magyarázata a Fülöp-szigetekről: „Mikor újraolvastam Vassula A mennyország létezik, de van pokol is című könyvét, Vassula már 2013-ban figyelmeztetett minket erre a világjárványra, amikor ezt írta a 186. oldalon: A Sötétség erői növekednek és úgy elborítanak számos nemzetet, akár a köd, de nem mondhatjuk, hogy nem kaptunk jeleket erről a háborúról! Most tehát megtapasztaljuk ezt a világjárványt mindenhol és a terjedését a ’cseppecskéken’ keresztül, és a csöpp az a ’pára’, amiről a könyvben szó van.”

Amint ezt a cikket írom, kinyitottam az Igaz Élet Istenben könyvet (az Egykötetet) és a szemem egyből az 1991. szeptember 23-i részre tévedt, mikor az Örök Atya azt mondta:

 

„... mit látsz leányom?”

 

Fiad Szent Arcát, amint fájdalom gyötri. Arca olyan, mint a Szent Leplen.

 

„Nem elég ok ez arra, hogy folytasd és egy keveset feláldozz idődből és erődből, leányom? Nézz oda még egyszer, leányom… mit látsz most, Vassula?”

 

Mintha halvány piros felhő vonná be az eget. Felettünk van, és mégis páraként halad tovább és egyre inkább betakarja az eget. Lassan, de folyamatosan növekszik.

 

„Írd: „Mint a szürkület, a hegyekre borul egy nagy és hatalmas nép, sohasem volt hozzá fogható, ezután sem lesz többé nemzedékek nemzedékén át.”* Igen közel van… és most mit látsz Vassula?

 

Élő emberi fáklyákat…”

___________________________________

* Joel 2,2

 

Ugyanabban a könyvben, a 211. oldalon azt magyarázom, hogy miközben ez a világjárvány kontrolállhatatlanná válik, tönkre fogja tenni a gazdaságot is. Azt írtam: „a gazdasági válság egy másik nagy jel az emberiségnek. A mindenható Isten megsemmisíti a Mammont, aki a pénz istenét jelképezi, és aki előtt a világ behódolt, és akit imádnak, aki elhozta az egoizmust, a háborúkat és a bűnt az ember szívébe, az Isten szeretetének helyébe.”

 

Az Egyház azt tanítja, hogy Isten a rosszból is jót tud kihozni. Talán azért van ez, hogy felismerjük, hogy a jólét, a vagyon önmagában nem elegendő a bodogságunkhoz Isten életünkben való jelenléte nélkül. Ez történik, ha Isten megengedi, hogy a böjti időszakban keresztül menjünk ezen a nagy böjtölésen, egy világméretű önmegtartóztatáson. Talán Isten arra kér minket, hogy hagyjuk abba azt a fajta életet, amit eddig folytattunk. Talán próbálja helyrerakni a dolgokat, és beállítani az egyensúlyt, pl. amikor azt mondja, hogy az egészségünk többet számít, mint a gazdasági jólét. Az egymás iránti törődésünk a krízis idején sokkal értékesebb és nemeslelkűbb Isten szemében, mint a földi vagyon felhalmozása. A természet máris gyógyul. Az égbolt úgy tűnik végre fellélegzik. A levegő tisztább, nincs akkora szennyezés.

 

Isten irántunk való védelmező szeretete minden emberi képzeletet felülmúl. 1992. május 6-i üzenetében megnyugtat minket, amikor felfedi a következőket:

 

„Ma a Sátán egész gyűlöletét a világra zúdítja. Országokat oszt fel, dönt meg és tesz tönkre haragjában. Csapást csapásra mér, de az Én Kezem nagy hatalommal fogja felépíteni mindazt, amit ő tönkretett.

 

Csak az számít, hogy elismerjük, bűnösök vagyunk, és őszinte bűnbánatot tartsunk… Máskülönben nincs mitől tartanunk. Ha közel kerülünk a mi Áldott Édesanyánkhoz és Jézushoz, akkor nincs félnivalónk. Az a helyzet, hogy senki nem számított ekkora világjárványra, mely ilyen gyorsan elterjed az egész földön, minden nép körében. Ez az, amin keresztül a Sátán a halálos gyűlöletét ránk borítja, amint azt Jézus 1992. május 6-án megmondta. Ő (ti. a Sátán – szerk.) gyűlöl minket! De Jézus folyamatosan figyelmeztetett minket ezekben az években, hogy a Sátán egy nagy népirtást készít elő, hogy elpusztítson bennünket, és ez a láthatatlan gonosz úgy fog meglepni minket, mint a tolvaj, váratlanul. Ránk kúszik, mint egy kígyó a csendben, mert szélesre tárva hagytuk kapuinkat beengedve ezzel a gonoszt. Isten nem akarta, hogy ez a rossz megtörténjen.

 

Ha az emberek még mindig lázadni fognak Isten ellen miután véget ér ez a világjárvány, az Úr arra figyelmeztet minket, hogy kénköves tűz fog ránk hullani fentről miután egy utolsó nagy figyelmeztetést ad. Magunkra vonjuk Isten Igazságosságát. Emlékeztek Ninivére? Mi egy modern Ninive vagyunk, de nem ugyanolyanok, mert Ninive királya, mikor figyelmeztették őt, rögtön cselekedett, böjtölni kezdett, és minden embernek és állatnak megparancsolta, hogy ők is tegyék ezt, zsákruhát öltött, bűnbánatot tartott, mire az Isten megenyhült.

Arra hívom az embereket, akik hisznek, hogy imádkozzunk azokért, akik nem figyelnek, mert a nagy figyelmeztetés egyike lesz a „tűz büntetése” előtti utolsó figyelmeztetéseknek. Amikor elérkezik a „tűz büntetése”, megremeg majd a föld és kimozdul a tengelyéből. Ennek eredményeként még a föld gravitációja is megváltozhat. Az a kevés ember, aki megmarad (rajtunk múlik, hogy mennyi ember tér meg és fordul vissza Istenhez) – a világ végül egy béke korszakot fog élvezni. Most végre Rá fogunk figyelni? Végre komolyan fogjuk venni az Ő Igaz Élet Istenben üzeneteit? Itt vannak Krisztus saját szavai:

 

1993. február 18.


„Amikor majd mennydörgést hallotok, és látjátok a villámok fényét, tudjátok, hogy elérkezett Igazságosságom Órája. A föld megrázkódik, és mint hullócsillag kilendül helyéből, hegyeket és szigeteket mozdítva ki helyükből. Egész nemzetek fognak megsemmisülni. A mennybolt eltűnik, mint felgöngyölt könyvtekercs. (…) Igazságosságom Kelyhe által kígyókhoz és viperákhoz teszlek hasonlóvá benneteket. Hasatokon fogtok csúszni és a föld porát fogjátok enni a sötétség ama napjaiban...”

 

„Hasatokon fogtok csúszni”, úgy tűnik, ez annak leírása, amikor egy nagy földrengés után néhány pillanatra megváltozna a föld gravitációja.

 

Még egy üzenet következzen, amit Szűzanyánk mondott, és ami megvilágítja, hogyan szül a gonoszság gonoszságot.

 

1990. május 15.


„Béke legyen veletek, gyermekeim! Én, a ti Szent Édesanyátok, arra készítelek fel benneteket, hogy találkozzatok az Úrral. Lelki növekedésetekben segítek nektek. Kegyelmekkel árasztalak el, hogy megsegítselek és bátorítsalak benneteket. Értsétek meg, hogy rendkívüli napok ezek, amelyekben éltek. Ezek a napok előzik meg az Úr Eljövetelét, ezek nyitják meg az utat, amelyen eljön. E napok készítenek fel Királyotok érkezésére. Imádkozzatok, hogy mindenki felkészüljön rá. Buzgón imádkozzatok gyermekeim azokért a lelkekért, akik nem akarnak hallani és nem akarnak látni. Így imádkozz Mennyei Atyádhoz:

 

Irgalmas Atyám, add, hogy akik hallván hallanak,

de meg nem értenek, most meghallják Hangodat,

és megértsék, hogy Te vagy a Szentek Szentje!

Nyisd fel azok szemét, akik látván látnak,

de fel nem ismernek, hogy most meglássák

Szent Arcodat és Dicsőségedet!

Érintsd meg, nyisd meg szívüket, éreztesd velük a Te Hűségedet!

Esedezve kérlek Igazságos Atyám, hogy Szeretett Fiad,

Jézus Krisztus Sebei által térjen meg és gyógyuljon meg minden nép! Ámen.

 

Kérd az Atyát, hogy bocsásson meg a megátalkodott lelkeknek, akik nem akarnak hallani és látni. Az Atya Irgalmas, és valamennyi gyermekére figyel. Igen kicsinyeim, Istenhez szálló tömjénfüst vagytok, amikor testvéreitek üdvösségéért imádkoztok. Minél komolyabban imádkoztok, annál hatékonyabbak lesznek imáitok.

Köszönjétek meg az Úrnak, aki hívott benneteket, és kegyelmével segített meghallani hívását. Imádkozzatok azokért, akik nem akarják meghallani.

Az idő sürget, még sokan nem tudják, és mélyen alszanak. A napok elszállnak, és Szívem mély szomorúságba merül, amikor a magasból a mai fiatalságra tekintek. Nincs Szeretet, de hát egyikük sem találkozott sohasem szeretettel. Sokan sohasem érezték édesanyjuk melegségét vagy szeretetét, mivel anyjuknak sem volt miből adnia. A világ hideggé vált, jéghideggé. A szülők egymás ellen fordulnak, a gyermekek szüleik ellen, mert nincs szeretet. Az anya nem tudja megérteni, hogy gyermeke szeretetre vágyik. A világból kihalt a szeretet. A világ mély sötétségbe borult, gyűlölet, kapzsiság és önzés uralja az egész földet, átjárva belsejét is.

Megrendülök, amikor a borzalmakat, e sötét világ gonoszságát és hitehagyását látom, amely még a szentélybe is behatolt. A csapásokat, az éhséget, a szerencsétlenségeket, a háborút és a járványokat mind ti magatok okoztátok. Minden, ami a földből való, visszatér a földbe. A föld pusztítja el önmagát, és nem Isten adja nektek a csapásokat, ahogy sokan hiszik. Isten Igazságos és Irgalmas, de a gonoszság gonoszságot szül.

Buzgón imádkozzatok! A szívetekkel imádkozzatok korszakotok megtéréséért imádkozzatok Velem! Szükségem van imátokra! Imádkozzatok, és felajánlom Istennek.

Legyetek biztosak abban, hogy veletek vagyok, bárhová mentek. Sohasem hagylak el benneteket, hiszen gyermekeim vagytok. Megáldalak benneteket!”

 

És az Úr hozzáteszi:

 

„Szentlelkem össze fogja gyűjteni a bénákat és összehívja azokat, akik eltévedtek. Belém lesznek oltva, hogy újból tiszteljék Szent Nevemet és helyreállítsák Országomat a földön. - Vassula, kegyelmem van rajtad, mitől kell hát félned? Veled vagyok... (1993. dec. 28.)

 

Fr. J. L. Iannuzzi is megosztotta nézetét. Ezeket mondta:

 

„Amint az egyiptomiak napjaiban Isten hónapokig tartó csapásokat küldött, hogy megtagadják hamis isteneiket, és emlékeztesse őket arra, hogy Ő az egyetlen Isten, tehát ebben az utóbbi néhány hónapban eltörölte a hamis isteneket, melyeket mi imádunk. Ez hátborzongató, hogy ezzel a vírussal, amely egy rossz dolog, de Isten megengedi, tanúi vagyunk minden szórakozóhely, színház, stadion, bevásárlóközpont és vállalkozás bezárásának. Talán ez az eset vissza akar fordítani Istenhez, aki az Igaz Élet Istenben üzenetekben a következőket fedte fel:

 

’ Szólítsd fel az embereket és mondd meg nekik: ha nem bánjátok meg a bűneiteket és nem imádkoztok őszintén, ez a gonosz jelenség tovább fog tartani, mint gondoljátok. Forduljatok Hozzám, a ti Istenetekhez és tartsatok bűnbánatot! Az őszinte és egyetemes ima eljut Hozzám, Istenetekhez. A böjt elűzi a démonokat. Mindenfajta áldozatot elfogadok. Űzzétek el a fásultság lelkületét és tagadjátok meg gonosz útjaitokat, és kössetek békét Velem, Istenetekkel. Hadd halljam: “Uram, könyörülj rajtam, bűnösön!” (ld. Jézus-ima – ford. mj.) És Én könyörületes leszek veletek szemben. És áldások özönét fogom rátok árasztani. Jöjjetek, ne féljetek. Hallgatlak… IC ’  (2020. március 13.)

 

Talán ami leginkább számít az nem egy védőoltás, hanem csak talán Isten engedi meg ezt az elszigeteltséget, hogy elválasszon minket a világ hívságaitól, és megnyíljunk Számára, hogy a nagyböjt alatt felfedezzük személyes belső megújulásunk útját azáltal, hogy az egyetlen dologra koncentrálunk, ami fontos a világon: JÉZUS-ra.”


Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés