Péter Széke

Vassula fontos levele Ferenc pápáról

2019. november 13.

Kedves IÉI követők!

 

Teljesen megdöbbentett, amikor megtudtam, azt a tényt, hogy néhányan közületek Ferenc pápa üldözői közé tartoznak és rágalmakkal illetik őt. Vakká tettek benneteket és olyan ítélkező bírákká váltatok, akik rátámadnak a pásztorra. Szégyelljétek magatokat! Mindazok az IÉI csoport tagok, akik az ellen a Ferenc pápa ellen vannak, akit Krisztus kiválasztott, azt akarom, hogy azonnal mondjanak le és hagyják el az IÉI-t! Vonuljanak ki az imacsoportból, ne jöjjenek a lelkigyakorlatokra, sem a zarándoklatokra, mert olyanok, mint Krisztus Testének rákfenéi. Én CSAK arra figyelek, amit Krisztus mond a Pápáról, és nem figyelek azokra, akik azt állítják, hogy ők jobban tudják, bármilyen pozícióban is vannak.

Ezek az üldözők vagy nem olvasták az IÉI üzenetek próféciáit, melyek Péter Székére (a Pápára) vonatkoznak, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják Jézusnak az elmúlt években adott figyelmeztetéseit, hogy ezekben az utolsó napokban egy lázadó lélek megtámadja majd Péter utódját. Nem csak a 2019. augusztus 16-án kapott legutóbbi üzenet okozott meglepetést, melyben Jézus hangja határozottan azt mondja, hogy akik üldözik a Pápát, azok nem az Ő tanítványai, melyet egyesek a saját kényelmük miatt visszautasítottak, és nem hiszik el, hogy ezt Jézus mondta. Az ő számukra az IÉI üzenetek csak egy „ezt szeretem, ezt nem szeretem” önkiszolgáló üzletet jelentenek.

Így tette őket vakká a Sátán! De Jézus hosszú éveken keresztül mindig beszélt Péter Székéről, és nem csak mostanában. Ezért döntöttem úgy, hogy összegyűjtök néhány részletet, hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy mit mond szüntelenül Jézus, és milyen keményen figyelmeztet bennünket! Azt akarom, hogy a dátumokat is nagyon jól figyeljétek meg. Tehát ébredjetek fel!

 

1993. március 17-én az Úr azt mondta nekem:

Béke legyen veled! Félelem nélkül emeld fel hangodat és prófétálj, prófétálj gyermekem, hogy kioltsd sok szívben a gonoszságot! Hallják meg azok, akiknek van fülük, hogy mit mond ma a Lélek az egyházaknak! Jöjjön ide mindenki, aki szomjazik! Írd le és mondd meg papi lelkeimnek: A lázadás már folyamatban van, de titokban, és el kell távolítani azt, aki késlelteti, mielőtt a Lázadó nyíltan megjelenik.[1] Mondom nektek, úgy szeressétek Egyházamat, ahogyan Én szeretem, és ahogyan Én föláldoztam Magamat Egyházamért, hogy egészen szentté tegyem, papjaim, ti is úgy áldozzátok föl maga­tokat Érte! Kövessetek Engem!

Ezt mondom nektek, és tudom, hogy juhaim, akik Hozzám tartoznak, hallgatni fognak Hangomra, és soha nem fognak elhagyni Engem. Hozzátok fordulok ma, hogy elmondjam nektek ugyanazokat a Szívem mélyéről fakadó keserű szavakat, amelyeket Utolsó Vacsorámon mondtam tanítványaimnak: „Valaki, aki Velem együtt eszik asztalomnál, Ellenem lázad. Ezt azért mondom el nektek most, még mielőtt bekövetkezik, hogy ha majd bekövetkezett, higgyétek, hogy Én vagyok az, Aki ma beszél.”

Én, Jézus Krisztus, figyelmeztetni kívánom papjaimat, püspökeimet és bíborosaimat. Figyelmeztetni kívánom egész Házamat a nagy megpróbáltatásra. Egyházam nagy megpróbáltatás felé közeledik. Emlékezzetek rá, hogy Én választottalak titeket megszentelő Lelkem által, hogy dicsőítsetek Engem. Kezdettől fogva arra választottalak benneteket, hogy Egyházam erős oszlopai legyetek, és hitből éljetek az Igazságban. Arra választottalak benneteket, hogy részesüljetek Dicsőségemben és legeltessétek bárányai­mat.

Ünnepélyesen mondom nektek, hogy hamarosan tűz által lesztek próbára téve! Imádkozzatok és böjtöljetek, nehogy próbára legyetek téve! Álljatok szilárdan, és tartsátok meg a hagyományokat, amelyre tanítottak benneteket. Engedelmeskedjetek pápámnak,[2] bármi történik is! Maradjatok hűségesek hozzá, és Én megadom nektek a szükséges kegyelmet és erőt. Nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek hűségesek hozzá, és tartózkodjatok azoktól, akik ellene lázadnak! Semmi esetre se hallgassatok arra, aki el akarja őt távolítani! Ne váljék hamissá iránta való szeretetetek!

Hamarosan olyan megpróbáltatással kerültök szembe, amilyent azelőtt sohasem tapasztaltatok. Ellenségeim meg fogják kísérelni, hogy ravasz beszéddel meg­vásároljanak titeket maguknak. Az ördög már dolgozik, és a Rombolás nincs messze tőletek. A pápának[3] sokat kell majd szenvednie. Benneteket is üldözni fognak azért, mert az Igazságot hirdetitek és engedelmesek vagytok pápámnak. Gyűlölni is fognak benneteket, mivel tetteik gonoszak, és valóban, aki a gonosznak dolgozik, gyűlöli és kerüli a Világosságot attól való félelmében, hogy kiderülhet Romboló tevékenysége.

Ünnepélyesen mondom nektek, Szívem minden rostját meggyötörték. Ne hallgassatok arra, aki utatokba kerül, és más tanítást hoz, mint amit Én Magam adtam. (Gal 1,8) Ezek az emberek a Megtévesztőtől jönnek. Én Péterre, a sziklára helyeztem alapításomat, és a pokol kapui sohasem vesznek erőt rajta. Ha bárki utatokba kerül, és azt mondja: „Ne legyetek hűségesek a pápához, csatlakozzatok inkább más igaz mozgalomhoz!”, nehogy elhagyjátok őt! Vigyázzatok! Lehet, hogy a Megtévesztő kovásza erős, és lehet, hogy jóízű, de valójában halálos megtévesztés! Ne engedjétek, hogy bárki megtévesszen benneteket! Álljatok ellen az ördög taktikájának, mert ma, papjaim, azzal az erővel kell legyőznötök a gonoszt, amelyet Tőlem kaptok, aki az Igazság vagyok. Olyan lelki háborúba kerültök, amilyen még nem volt, és olyan hadsereggel kerültök szembe, amely a Sötétség hatalmától való.

… Szeressétek egymást, és maradjatok szilárdak! Ne féljetek, amikor bekövetkezik a nagy Megpróbáltatás, amely most fekete felhőként lebeg Házam felett, és fekete fátyolként fogja betakarni! Mindezt azért mondom el nektek, mielőtt még megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek!

 

Felfedeztek valamit ebben az üzenetben? Nem pont ezt élitek most? Ma teljesen időszerűek ezek. Pirossal megvastagítottam és kiemeltem egy bekezdést, amire különösen oda kell figyelnünk, és amiben ez áll: A lázadás már folyamatban van, de titokban, és el kell távolítani azt, aki késlelteti, mielőtt a Lázadó nyíltan megjelenik.

Mikor Krisztus azt mondja: azt, ’aki késlelteti’, az a Pápa. Tehát, ha a Pápa üldözőinek sikerül őt eltávolítaniuk, akkor a Lázadó, aki a Sátán maga, nyíltan meg fog jelenni.

Szintén az 1993. március 17-i üzenetben mondja Jézus: Én Péterre, a sziklára helyeztem alapításomat”. Nyilvánvalóan, amikor Jézus ’Péter’-ről beszél, az utódairól is beszél, kivétel nélkül minden pápáról. Krisztus tudta, hogy Ferenc pápát félreértik majd a kortársai, és üldözni fogják, és nem riadnak majd vissza attól sem, hogy megítéljék és elűzzék a pápaságból. Rossz nyelvek pletykája szerint törvénytelen módon választották meg őt, és illegálisan ül Péter székében! Jézus előre látta ezt az üldöztetést, számos figyelmeztetést adott régebb óta, éveken keresztül arra vonatkozóan, hogy egyik pápa ellen se lázadjanak, mert tudta, hogy a bíborosok a bíborosok ellen, a püspökök a püspökök ellen, a papok a papok ellen fognak menni, nem fognak egyetérteni egymással, és egyfajta szakadást okoznak majd az Ő Testében, az Egyházban, vérző sebet – ahogyan az üzenetekben mondja.

Mit mond nekem Jézus? Ő nagyon sokszor mondta nekem, hogy ezek a tövisek az Ő Testében, és hogy Ő meg fogja nekem azokat mutatni, hogy ki tudjam húzni őket. Adott nekem egy parancsot: húzd ki a töviseket a Testemből. Ezért amikor Jézus megmutatja nekem, hogy kik üldözik a Pápát az IÉI csoportokban, én engedelmeskedem a parancsnak, és megkérem őket, hogy hagyják el az IÉI-t, és imádkozom értük, hogy felnyíljon a szemük, és megértsék Isten Akaratát. Nincs mód az ő meggyőzésükre, mivel bírálókká váltak, és mesterei lettek annak, hogyan forgassák ki a Pápa minden szavát és tettét, hogy negatívnak tűnjön. Ez egy farizeus hozzáállás, melynek csapdájába estek anélkül, hogy tudnák, ezt a Sátán állította nekik!

Ha akarnánk, mi is tudnánk üldözni és hibáztatni Jézust szavainak ellentmondásossága miatt. Íme néhány: Amikor azt mondja egyszer, hogy békében kellene lennünk egymással és Istennel, egy másik bekezdésben pedig azt mondja, hogy nem azért jött, hogy békét hozzon a földre, hanem hogy tüzet. Sok más rész van a Szentírásban, melyet könnyen félreértelmezhetünk, ha nem kérjük a Szentlélektől a helyes megértést.

 

Lk 14,26. „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, (…) nem lehet a tanítványom.” ellentmond Lk 18,20-nak „Ismered a parancsokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat.”

 

Lk 6,37. „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek.” ellentmond Jn 7,24-nek „igazságosan ítéljetek”.

 

Lk 22,42. „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” ellentmond Jn 12,24-nek „Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.”

 

Jn 8,15. „én nem ítélkezem senki fölött” ellentmond Jn 5,27-nek „és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia.”

 

Ezeket a részeket azonban jól kell tudni értelmezni a Szentlélek segítségével, és a Pápa is Ő általa beszél, de Jézus elítéli azokat a farizeusi lelkeket, akik eretneknek nevezik és elítélik a Pápát.

Itt van néhány további idézet, amikre emlékeztetni szeretnélek benneteket:

 

1987. június 11.


„Isteni Erővel egyenesen Vérző Testem belsejébe vezetlek.
Ujjammal mutatok meg neked minden bűnös papot, akik Testem tövisei. Nem fogom őket kímélni. Halálosan elfáradtam. Sebeim nagyobbak, mint valaha, Vérem ömlik. Enyéim feszítenek újból keresztre, saját Papi lelkeim!”

 

1987. november 10.

„Mindig előtted járok és vezetlek téged. Egyházam egyesítése Megdicsőít majd Engem! Elvezetlek Vérző Testem belső mélységeibe. Megmutatom neked töviseimet, fel fogod ismerni őket.

 

1987. szeptember 29.


„Fogd meg a Kezem, leányom, jöjj közel Hozzám, és megmutatom neked azokat a töviseket. Isteni erővel vezetlek Testem belsejébe. Felismertetem veled a lándzsa hegyét. Nem fogom kímélni a Káinokat, Vassula, mert mit tudnak Nekem adni? Kezük üres és semmijük sincs, amit bárányaimnak adhatnának. Szívesen mutatkoznak a nyilvánosság előtt, szere­tik, ha alázatosan köszöntik őket, olyanok, mint az ízét vesztett só. Bizony mondom neked leányom, ők a mai farizeusok!”

 

(A lándzsa hegye a mi megosztottságunk.)

 

1990. január 10.

„Péter gondjaira bíztam Egyházamat, és kértem, hogy tápláljon benneteket, ügyeljen rátok és szeressen benneteket! Bizony mondom nektek, hogy minden, amit mondtam nektek, megtörténik, mielőtt még e nemzedék elmúlik. Ne hagyjátok ezért, hogy megtévesszenek benneteket, hanem helyezkedjetek szembe ellenfeleitekkel, szegüljetek szembe azokkal, akik Péter ellen vannak.”

 

1990. szeptember 20.


Uram?
Én vagyok.

Jöjj, és vigasztalj meg, jöjj és adj enyhülést, pihentess meg! Arra teremtettelek, hogy Én legyek az Egy és az Egyetlen a szívedben. Arra teremtettelek, hogy eltávolítsd a Testembe hatoló töviseket.

 

1994. október 3.

„Egyházamnak el kell viselnie majd mindazt a szenvedést és árulást, amelyeket Magam is elviseltem, de a Szentírásnak ismét be kell igazolódnia: Lesújtok a pásztorra, és szétszélednek a juhok.[4] Ti azonban ennek a pásztornak engedelmeskedjetek,[5] bármi történik is, hozzá legyetek hűségesek és senki máshoz! Megverik pásztorotokat

És népem jajgatása az egekig hatol. Amikor városom csupán kőhalom lesz már, megreped a föld, megnyílik és megbillen.”

 

1997. január 28.


„Nyújtsd kezedet a Szentély felé...[6]

 

Két kezet adtam neked. Megcsókoltam és felkentem áldással, hogy kiszedegessék belőlem a Szívemet koszorúzó töviseket. Megáldottam kezedet, hogy ne fáradjon bele az írásba, és mindörökre Hozzám legyen kötve. Megáldottam két kezedet, amelyek a szertartás végén[7] a dicsőség koronáját fogják Fejemre tenni.”

 

1997. április 4.


„Azok, akik nap mint nap a magasba emelnek Engem, sötét tervük megpecsételésére meg akarják dönteni Péter Székét, el akarják hallgattatni Egyházam Helytartóját és mindazokat, akik előtt felfedtem terveiket, és akik leleplezik hitehagyásukat. Azt tervezik a sötétben, hogy elhallgattatnak Engem. Így beszélnek: „Ki lát minket? Ki ismer fel minket?”

 

„Teljesítem Ígéretemet, véget fog érni nyomorúságotok és aggodalmatok. Mondd meg ezért fiaimnak és leányaimnak, hogy hamarosan mennydörgésként fog hallatszani Hangom a magasságokból és megrendül a hegyek alapja. Az Egyházamban lévő kufárok most körülveszik azt, akit Péter Székébe helyeztem, és semmi mással nem törődnek, csak azzal, hogy megdöntsék őt. Olyanok, mint az oroszlán, mely szét akarja tépni áldozatát. Olyanok, mint a fiatal oroszlán, mely rejtekhelyén lapul.”

 

És végül egy nemrég kapott üzenetben, 2019. augusztus 16-án, ismét beszél Jézus a Pápáról. Újra felidézem Jézusnak ezeket a híres szavait, „óvakodjatok azoktól, akik elutasítják a Pápát”, azt mondja, „bárki, aki elutasítja az Egyházam Helytartóját, nem lehet a tanítványom…”

 

Mást nem szeretnék hozzáfűzni ehhez, ezt mind Jézus Krisztus mondja.

Krisztusban,

Vassula

 [1] Vö. 2 Tesz 2,7.

[2] II. János Pál pápának

[3] II. János Pálnak

[4] Zak 13,7

[5] II. János Pálnak

[6] Tudtam, hogy magára utal, amikor a Szentélyt említi.

[7] Jézus „küldetés”-re gondolt, amikor a „szertartás” szót használta.

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés