A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY 1996. március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe


Boldogok azok akik a fenti Üzenetet a Magasságbeli Istennek tulajdonítják, és nem a gonosznak!

Jézus Krisztus:

Azon a napon, amikor a Szentlélek által Szűzi Méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyei seregek sokasága énekelve dicsérte Istent:

"Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség a jóakaratú embereknek!"


Leszálltam tehát a mennyből a mennybe, trónomról a trónomra... Igen, oda, ahol virágjában állt minden erény, és ahová magával ragadta Szentséges Szívemet tökéletes szeretetének illatával. A tökéletesnek Szíve páratlanul szeretetreméltó... Az ő Szíve, szeplőtelen fogantatásától kezdve szüntelen imádság, a jóvátétel tömjéne, folytonos imádás volt Isten előtt. Ez az én szőlőskertem (Szűz Mária), akit Atyám erős keze művelt meg, hogy meggyökeresedjen talajában az igazi Szőlőtő. 
Szent Mihály a Magasságbeli arkangyala:

... nemzedéketekben ma nagy tiszteletet nyújtanak az ördögnek, aki kezdettől fogva gyilkos és hazug, és most atyaként imádják.Őt tisztelik az Atya helyett. Napjaitokban mélyen meghajolnak művei előtt, és ezzel büntetést vont magára nemzedéketek. Országaitokat elárasztották a tisztátlan lelkek légiói, és ott nyüzsögnek mindenütt.

A Sátán ma még Isten választottjait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely ártatlan vérrel építi tornyait, ( 
az abortuszt sok országban törvényesítették ) és bűnre alapozza hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak... (Az abortusz ezért tetszik a Sátánnak, mert emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy hatalomhoz jusson. Sok abortusz követnek el mindennap, és sokan nincsenek is tudatában annak, hogy ezzel az ördögnek nyújtanak tiszteletet. Az ördög vérre szomjazik, és most az ártatlanok vérét kapja.) Gyermek, helyezd bizalmadat a Magasságbelibe, és bíztasd az embereket, hogy kérjék közbenjárásomat! én, Szent Mihály, az Isten arkangyala, sohasem fogok belefáradni abba, hogy megvédjem az igazságot. Állj helyt  (Szent Mihály azt akarta mondani ezzel, hogy "utánozzam" őt, vagyis soha ne fáradjak bele az írásba és legyek bátor a kapott ütések ellenére) még akkor is, ha az ellenség ütései sérülést okoznak. Veled vagyok. örvendj a Magasságbeli kegyének!  

http://www.tlig.org/hu/humsg/hum882.htmlKÖZÜLETEK KINEK A SZÍVE ERŐSEBB A HALÁLNÁL?

Szent Édesanyánk üzenete: 

Szeretett gyermekeim! Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond nektek! Adjatok hálát Nevének hűséges szeretetéért! Emeljétek Isten felé fejeteket és ragyogni fogtok. Szegény gyermekeim! A magasból letekintek városaitokra, amelyekben nincs nyugalom, és nagy a felfordulás. Körülnézek, de nem találok elég szeretetet és nagylelkűséget.  Több imára van szükségem, több nagylelkűségre és szeretetre, hogy segíthessek rajtatok. Oly kevés lelket találok, aki támogat engem imáimban.  Mondjatok le gonosz útjaitokról, és éljetek szentül! Szükségem van imátokra, miként a szomjas talajnak az esőre, hogy segíthessek rajtatok, és széppé tehesselek benneteket Fiam számára. Ne késlekedjetek! Az ellenség elszánta magát arra, hogy könyörtelenül és irgalmatlanul öljön, és továbbra is kiűzze az embereket saját országukból. Rettenetes dolgokat láttam a magasból, és Szívem összeszorult. De csak akkor tudom helyreállítani az országokat és visszaállítani a békét a testvérek között, ha éberen figyeltek imádságot kérő könyörgéseimre és áldozatot  kérő felszólításaimra. Akkor nem lenne többé elvesztett gyermek és megszűnne az özvegység is. Fogadjátok most szívetekbe üzeneteinket! Ajánljátok fel magatokat Istennek! Ő kézenfog és nevel benneteket. Szent képmásának tükörképévé fog alakítani titeket. Vele meg fogjátok tanulni: A szenvedés isteni, a megalázottságnak enyhítő hatása van Isten szemében, az engedelmesség tetszik Neki. Vágyakozzatok arra, amit leginkább elutasít ez a világ:
Az Ő keresztjére!
Megáldalak benneteket anyai szeretetemmel.  


KÉRJÉTEK SZENTLELKEMET, HOGY SEGÍTSEN!

Legyetek egyek bennem és egymással! Megpróbáltatásaitokban ne adjatok helyet az elkeseredésnek! Tegyétek meg mindazt, ami tőletek telik, a többit én teszem meg. Bátorság! Imádkozzatok, hogy el ne vesszetek! Fedjétek fel a világ előtt Szentséges Szívem gazdagságát és dicsőségemet! A Magasságbeli tanúi akartok lenni? Akkor haljatok meg magatoknak! Egyek akartok lenni velem? Szakadjatok el a világtól! A Szeretetet akarjátok szolgálni? Kövessétek áldozatom Vérével átitatott lábnyomaimat!3 És ne feledkezzetek meg még valamiről: Kérjétek Szentlelkemet, hogy segítsen megszabadulni emberi hajlamaitoktól és gyengeségeitektől! Kérjetek, és kapni fogtok. Szelíd vagyok és alázatos szívű, és ismerem szíveteket. Kérjétek Lelkemet és Lelkem segítségetekre fog jönni. A Lélek most azt kéri, hogy gyakran mondjátok ezt az imát:

Jézus,
sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendők,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat engem Tőled.
Megfogadom, hogy hűséges maradok Hozzád!
Ez az én ünnepélyes fogadalmam.
Segíts ezt mindörökkön örökké megtartanom!
Ámen.

Állj fel leányom, és arass! Gondolataid legyenek az én gondolataim! Hagyatkozz rám, és akkor bármit teszel, azt Lelkemben teszed és az én elgondolásom szerint. Engedd, hogy Lelkem szabadon lélegezzék benned, és véghezviszem benned akaratomat. Boldog vagy gyermekem, te, aki elmélkedsz és megengeded Bölcsességemnek, hogy személyes Tanítód legyen! Még sok titkot  fog felfedni előtted. Fogadd be és adj, adj!

 

Share

Friss Hírek

Főmenü

Be / Kijelentkezés